ความยั่งยืนและความรับผิดชอบขององค์กร

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาด Conergy Asia & ME ยึดมั่นในหลักการของธุรกิจหลักของเราในการมีส่วนช่วยให้เกิดความผาสุกของสังคมและสภาพแวดล้อมในการดำเนิน

การและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเราทั้งหมด เราเชื่อมั่นและตระหนักในโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของเรา และเราพยายามที่จะปกป้อง

โลกและทรัพยากรในโลกให้เต็มความสามารถของเรา

ตั้งแต่วัันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2008 Conergy Asia & ME ได้เป็นผู้ร่วมลงนามรายแรกๆ ใน ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย ข้อตกลงแห่งสิงคโปร์ เราสนับสนุนหลักการสิบข้อของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Conergy Solar Lanterns for Haiyan Victims, 2013

Conergy Solar Lanterns for Haiyan Victims, 2013

Capiz, Philippines

Capiz, Philippines